Press "Enter" to skip to content

Anmälan, antagning och genomförande

Anmälan till Matematik- och fysikprovet

Anmälningsperiod: Anmälan är öppen från 17 till 27 april 2023
Provdatum: 13 maj 2023
Plats/lärosäte: Göteborg (på Chalmers) eller Stockholm (på KTH) eller Umeå (på Umeå universitet). Du väljer själv plats i samband med anmälan. Det är exakt samma prov som ges på samtliga platser.
Anmälningsavgiften är 100kr
Avgiften betalas vid anmälan och betalas inte tillbaka. Det gäller även om du som provdeltagare inte genomför provet. (Ställs provet in återbetalas avgiften.)

Länk till anmälningsformuläret kommer att publiceras här 17 april 2023.

Anmälan till Matematik- och fysikprovet 2023
Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan.
Tänk på att
– Alla kreditkort inte tillåter internetköp
– Prova ett annat kort om betalningen inte går igenom
– Vissa banker kräver att du loggar in för att verifiera betalningen

Funktionsvariation (funktionsnedsättning)
Om du har en funktionsvariation (funktionsnedsättning) och skulle behöva längre provtid vid provtillfället, ska du ange detta i anmälningsformuläret.
För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du skicka in ett intyg i samband med din anmälan. Intyget skickas till info@matematik-och-fysikprovet.se.
En individuell prövning görs i varje enskilt fall.
Det måste vara ett läkarintyg eller ett utlåtande från en legitimerad logoped alternativt specialpedagog som styrker behovet och där det framgår åkommans utredning. Det finns en lista på godkända specialpedagoger på studera.nu. Observera att intyg av skolans rektorn, skolsköterska eller lärare inte godtas.

En anmälan till program på antagning.se krävs

Observera att en förutsättning för att kunna göra detta prov är att du även har anmält dig till ett eller flera utbildningsprogram på antagning.se. Anmälan till utbildningsprogram på antagning.se är öppen mellan 15 mars – 17 april 2023.

Genomförande

Provet ges samtidigt i Göteborg (Chalmers), Stockholm (KTH) och Umeå (Umeå universitet). Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

Provet genomförs mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. 
Du som enbart ska skriva matematikdelen kan gå efter att du har gjort denna del av provet, dvs kl 12.00. 

Inga hjälpmedel utom papper för anteckningar och penna får användas. Papper kommer att finnas på plats.

Endast de som söker (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan och har anmält sig till provet samt betalat anmälningsavgift får skriva provet.

Godkänt provresultat utgör ett meritvärde i en separat urvalsgrupp på antagning.se. Detta registreras på din anmälan och du behöver inte göra något efter avklarat provdeltagande.
Provresultatet är giltigt endast innevarande kalenderår.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Till vissa program krävs endast deltagande i matematikdelen.

Läs mer om anmälan till Matematik- och fysikprovet, anmälan till program på antagning,se, provpoäng, urval och antagning på sidan Anmälan och antagning >>

Läs om ordningsregler.

Provpoäng, urval och antagning

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. Upp till en tredjedel av platserna på de utvalda programmen tillfaller urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

De program där båda delarna medräknas

För att resultatet skall anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 30 av 75 poäng.

De program där endast matematikdelen räknas

För att resultatet skall anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 20 av 45 poäng på matematikdelen.
Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultatet från fysikdelen kommer inte läggas till meritvärdet.

En separat urvalsgrupp

Till samtliga utbildningar krävs både grundläggande och särskild behörighet. Alla sökande som har en anmälan på antagning.se och är behöriga, deltar i urvalet i en eller flera urvalsgrupper. Du som är behörig och får ett godkänt resultat på matematik- och fysikprovet ökar din chans att bli antagen genom att konkurrera med ett meritvärde i ytterligare en urvalsgrupp. Du rangordnas efter poängen. Resultatet från provet påverkar inte ditt meritvärde i någon annan urvalsgrupp.
Läs om grundläggande behörighet och dina betyg på antagning.se
Läs om vilken särskild behörighet som krävs för programmet på respektive högskolas webbplats.
Läs om urvalsgrupper på antagning.se

Med reservation för ändringar.