Press "Enter" to skip to content

Om provet

Meritvärdet för ett godkänt prov (minst 30 av 75 poäng) kommer du att kunna se på ditt konto på antagning.se. Från vilken vecka du kan ta del av ditt provsvar står på sidan Vanliga frågor och svar.

För information om anmälan till Matematik- och fysikprovet Anmälan och antagning >>

Matematik- och fysikprovet består av en matematikdel och en fysikdel. Man kan välja att enbart skriva matematikdelen om man söker till ett program som bara medräknar denna del vid antagning. Båda provdelarna innehåller uppgifter med svarsalternativ, uppgifter där endast svar skall anges, och en uppgift där fullständig lösning skall ges. Fullständiga lösningar skall vara väl motiverade, det räcker alltså inte med endast uträkningar eller formler. Formelsamling får ej användas. Numeriska räkningar är tillräckligt enkla för att klara utan miniräknare.

Matematikdelen:

Uppgifterna fördelar sig på följande sätt:

 • Uppgifter där ett svarsalternativ skall anges: 20 st, 1 poäng vardera
 • Uppgifter där endast svar skall anges: 10 st, 2 poäng vardera
 • Uppgift där fullständig lösning skall ges: 1 uppgift om 5 poäng 

De ämnesområden som huvudsakligen berörs är:

 • Hantering av algebraiska uttryck (potenser, rötter, polynom, rationella uttryck, kvadratkomplettering, faktorisering)
 • Funktioner (polynom, rationella funktioner, exponential- och logaritmfunktioner, potensfunktioner, trigonometriska funktioner; derivator, deriveringsregler, derivatans koppling till växande/avtagande, lokala/globala extrema; enkla primitiva funktioner och integraler)
 • Trigonometri (triangelsatserna; trigonometriska formler)
 • Absolutbelopp
 • Ekvationer och olikheter som involverar uttryck och funktioner av typerna listade ovan
 • Geometri (kongruens, likformighet; rand- och medelpunktsvinklar; höjder, bisektriser och medianer i en triangel; Pythagoras sats och dess omvändning; koordinatgeometri)
 • Provet baseras i huvudsak på matematik 4, men det förekommer även frågor där man behöver resonera sig fram själv

Beskrivningarna inom parenteser är förstås inte uttömmande. Enstaka frågor av mer allmän karaktär eller utanför dessa områden kan förekomma.

Fysikdelen:

Frågorna fördelar sig på följande sätt:

 • Uppgifter där ett eller flera svarsalternativ skall anges: 13 st, 1 poäng vardera
 • Uppgifter där endast svar skall ges: 6 st, 2 poäng vardera
 • Uppgift där fullständig lösning skall ges: 1 uppgift om 5 poäng

Av de 30 poängen handlar ungefär hälften övervägande om mekanik.

De ämnesområden som huvudsakligen berörs är:

 • Mekanik (krafter, moment, jämvikt, hastighet, acceleration, rörelsemängd, energi)
 • Elektromagnetism och optik (ljus, elektromagnetiska vågor, elektromagnetiska krafter, stråloptik, reflektion, brytning)
 • Ellära (enklare kretsar)
 • Vågrörelse (elektromagnetiska och mekaniska vågor, frekvens, våglängd, interferens, diffraktion)
 • Kvantfysik (energinivåer i atomer, kvantisering av ljus)
 • Speciell relativitetsteori (energi, längdkontraktion, tidsdilatation)
 • Termodynamik (värme, temperatur, tryck)
 • Provet baseras i huvudsak på fysik 1 och 2, men det förekommer även frågor där man behöver resonera sig fram själv

Beskrivningarna inom parenteser är förstås inte uttömmande. Enstaka frågor av mer allmän karaktär eller utanför dessa områden kan förekomma. Frågorna i provet utgör små problem där förmågan testas att använda kunskap inom något eller några av dessa fält tillsammans med matematiska metoder för att räkna fram ett resultat eller för att förstå och beskriva ett fysikaliskt system. En lista på numeriska värden för nödvändiga naturkonstanter och storheter finns i provet.

Med reservation för ändringar.